NIEINWAZYJNE BADANIE

Do przeprowadzenia analizy wystarczy pomiar EKG w spoczynku, przy użyciu odpowiedniego aparatu EKG

AUTOMATYCZNY WYNIK

Pełna ocena parametrów aktywności elektrycznej poszczególnych segmentów mięśnia lewej komory serca

WYSOKIE WARTOŚCI PREDYKCYJNE

Wysoka efektywność analizy w przewidywaniu dodatniego wynkiku zaburzeń ukrwienia w SPECT

REKOMENDACJA KONSULTANTÓW KRAJOWYCH

Zastosowanie analizy w codziennej praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Analiza SATRO ECG
Nowoczesne wsparcie dla lekarza

Oprogramowanie do analizy sygnałów elektrokardiograficznych

Innowacyjna analiza elektrokardiogramów

Zaawansowane algorytmy bazujące na modelu elektrycznej pracy serca SFHAM

Telemedyczny aspekt Analizy SATRO ECG

Proces analizy realizowany w chmurze obliczeniowej na serwerach SATRO ECG

dashboard

Automatyczne wsparcie lekarza

Rozpoznanie oraz ocena zmian niedokrwiennych w poszczególnych segmentach mięśnia lewej komory serca

Oprogramowanie medyczne

Analiza SATRO ECG jest wyrobem medycznym w klasie IIa CE2274

Możliwości

Stosowanie Analizy SATRO ECG umożliwia

Wczesne rozpoznanie zmian niedokrwiennych MLKS

Ocena niedokrwienia poszczególnych segmentów mięśnia lewej komory serca w porównaniu z normą oraz wynikami badań SPECT (trzy stopnie nasilenia)

Ocena zaburzeń układu bodźcotwórczo przewodzącego

Ocena czasów pojawiania się potencjałów podczas depolaryzacji poszczególnych segmentów mięśnia lewej komory serca

Ocena ubytku potencjału komórek MLKS

Analiza skrócenia czasów trwania potencjałów aktywności elektrycznej poszczególnych segmentów mięśnia sercowego

Ocena skuteczności sposobu leczenia i możliwość jego korygowania

Możliwość monitorowania zmian aktywności elektrycznej serca i porównywania ich parametrów na każdym etapie leczenia

Prowadzenie badań przesiewowych w kierunku zmian niedokrwiennych

Wczesna ocena nasilenia zmian niedokrwiennych mięśnia lewej komory serca oraz możliwość zastosowania odpowiednich sposobów leczenia

Analiza SATRO ECG
Korzyści dla placówki medycznej

Aspekt telemedyczny

Oszczędności

Skrócenie czasu hospitalizacji i zmniejszenie wykorzystania łóżek szpitalnych oraz odciążenie personelu medycznego


Kontrola pacjenta

Zwiększenie współczynnika stosowania się pacjentów do zaleceń lekarskich w wyniku zdalnego monitorowania


Monitorowanie leczenia

Wzrost efektywności leczenia dzięki możliwości długoterminowego diagnozowania pacjenta

dashboard

Dostępność danych

Komfortowy dostęp do danych na temat historii zdrowia i choroby pacjenta


Wsparcie dla lekarza

Wsparcie lekarza w podjęciu decyzji o konieczności wykonania innych specjalistycznych badań


Renoma placówki zdrowia

Wzrost renomy placówki w wyniku zwiększenia zadowolenia i zaufania pacjentów

Czułość Analizy SATRO ECG

Wyniki badań porównawczych ze scyntygrafią perfuzyjną SPECT

Wstęp

Badanie EKG umożliwia pozyskanie informacji o elektrycznych procesach zachodzących w sercu, których przebieg może zależeć także od wielu zmian patologicznych. Jednak rozpoznanie ich na podstawie dotychczasowych kryteriów ma ograniczoną wartość diagnostyczną. Zwiększenie możliwości tej metody wymaga znaczącego wyjścia poza zakres dotychczas stosowanej analizy sygnału EKG. Głównym celem badań była ocena skuteczności analizy SATRO-ECG w diagnostyce CHD i porównanie z wynikami scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego Tc99m SPECT.

Materiał i metody

Dla 243 osób (75 kobiet i 168 mężczyzn, w wieku 56±9 lat) z podejrzeniem CHD wykonano badania ECG w spoczynku (ECG-R) i wysiłku (ECG-S) oraz zaburzenia perfuzji MS metodą scyntygrafii perfuzyjnej SPECT. Parametry aktywności elektrycznej poszczególnych segmentów MS lewej komory, obliczono przy pomocy analizy SATRO ECG na podstawie spoczynkowych elektrokardiogramów.

Wyniki

Czułość analizy SATRO ECG w przewidywaniu CHD wynosiła 100%, swoistość 70%, wartość predykcyjna wyniku dodatniego 98%, a wyniku ujemnego 100%. Test wykonany metodą Kappa Cohena wykazał, że rozpoznanie CHD w SATRO ECG ma istotną statystycznie korelację z wynikami metody SPECT (k = 0.800, p<0.0001). Wyniki pozostałych metod takiej korelacji nie wykazywały: ECG-R (k=0.055, p=0.031), a ECG-S (k=0.018, p=0.294).

Wnioski

Wyniki analizy SATRO ECG są bardziej przydatne w wykrywaniu zaburzeń perfuzji rozpoznanych przy użyciu metody SPECT w porównaniu z EKG spoczynkowym i wysiłkowym. Ocena porównawcza wykazała wysoką korelację między wynikami analizy SATRO ECG i SPECT zarówno w rozpoznaniu CHD, jak i lokalizacji tych zaburzeń w poszczególnych segmentach mięśnia lewej komory serca. Zastosowana analiza SATRO ECG daje możliwość poszerzenia zakresu badań, wykorzystywanych w nieinwazyjnej diagnostyce choroby niedokrwiennej serca.

Janicki JS, Teresińska A, Leoński W, Chąpiński M, Sobieszczańska M, Piotrowicz R. "Application of SFHAM Model for Diagnosis of Ischemic Heart Disease" In: Tysler M, Svehlikova J, Bacharova L, Kolikova K, editors. Electrocardiology 2014. Institute of Measurement Science, 2014. s. 187-190, ISBN 978-80-969-672-7-8.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Analiza SATRO ECG
ul. Solskiego 14
62-040 Puszczykowo
E-Mail: info@satroecg.pl

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane współpracą naukową oraz biznesową w zakresie oprogramowania do Analizy SATRO ECG.

Copyrights © Analiza SATRO ECG 2020